Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mellor servizo.Atopará máis información na nosa Política de Cookies. É necesario aceptar a nosa Política de Cookies para navegar na páxina

Logotipo Concello Vigo

Proxecto empresarial de interese municipal

As bases reguladoras dos “Proxectos empresariais de interese municipal” (PEIM) recollen as características, singularidade, requisitos e procedemento de cualificación desta figura, que vai na liña das “Iniciativas locais de emprego”, pero están exclusivamente xeradas e apoiadas economicamente no ámbito municipal, polo Concello de Vigo, mediante a aplicación de bonificacións fiscais recollidas anualmente nas ordenanzas.

Grua porto de Vigo

Persoas beneficiarias

Proxectos empresariais co seu domicilio fiscal e social no ámbito territorial do Concello de Vigo. Han ter por obxecto fomentar a posta en marcha de actividades consideradas innovadoras, emerxentes ou novos filóns de emprego, ou ben o autoemprego de colectivos específicos que se constitúan como empresarios, como un dos medios máis axeitados para a súa integración laboral.

Axudas e subvencións

As empresas que sexan cualificadas como “proxectos PEIM” poden beneficiarse da liña de axudas e subvencións que estableza o Concello de Vigo no marco dos seus Plans Municipais de Emprego, para a promoción e estímulo deste tipo de iniciativas, entre as que destacan: bonificacións fiscais e tributos locais, axudas á creación de empresas e axudas á contratación temporal.

Tramitación

Poderán solicita a cualificación como “proxecto PEIM” os promotores de proxectos empresariais susceptibles de seren cualificados como tales, segundo o estipulado nas bases, e deberán dirixirse á Área de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións con Sindicatos do Concello de Vigo. A persoa técnica adscrita ao servizo avaliará o proxecto empresarial e a súa viabilidade cara á súa cualificación como “proxecto PEIM” e emitirá un informe razoado e documentado sobre a posibilidade de ser cualificado como proxecto PEIM. Deberá razoar os criterios tidos en conta e o cumprimento dos requisitos esixidos que será conformado polo xefe de servizo e polo concelleiro. Unha vez completado o expediente remitirase á Xunta de Goberno Local, que é o órgano competente para resolver sobre a cualificación de “proxecto PEIM”.

Solicitude

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou por calquera outro medio previsto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificado pola Lei 4/1999 e dirixiranse á Área de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións con Sindicatos. Máis información na Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos Sindicatos. Casa do Concello-4ª planta.

Mais información:

Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos Sindicatos
Casa do Concello
Praza do rei 4ª planta.

Teléfono: 986 810 232